A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch CNTT năm học 17-18

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG KHÊ
 TRƯỜNG TH HƯƠNG TRẠCH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
     Số 01/KHCNTT-THHT Hương Trạch, ngày 12  tháng 9  năm 2017
 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Năm học 2017 –2018
Căn cứ kế hoạch 984/KH-SGDĐT Hà Tĩnh ngày 12 tháng 7 năm 2017 về việc triển khai thực hiện  Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quán lí và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2025” .
Căn cứ kế hoạch số 455/KH-PGDĐT của Phòng GD&ĐT Hương Khê ngày 11 tháng 8 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 -2018.
 Trường Tiểu học Hương Trạch xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
 1. Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật… Khai thác hiệu quả các thiết bị được cấp tránh lãng phí, hư hỏng.
2. Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT của đội ngũ công chức, viên chức và học sinh. Phát huy tinh thần tìm tòi học hỏi, nghiên cứu tiếp cận khoa học kỹ thuật hiện đại từ đó nâng dần chất lượng giảng dạy và học tập, công tác quản lý trong nhà trường.
3. Từng bước xây dựng hoàn thiện mô hình giáo dục điện tử, trường học điện tử.
II. TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CNTT CỦA ĐƠN VỊ:
          1. Đội ngũ:
  Đa số cán bộ giáo viên biết sử dụng Internet, thư điện tử, thiết kế trình chiếu Powerpoint…
- Đội ngũ cán bộ phụ trách Tin học có khả năng hỗ trợ giáo viên trong việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy.
  2. Kết quả thực hiện  CNTT năm học 2016 – 2017:
a. Trong giảng dạy:
- Số phòng học tin học: 01 có nối mạng Internet. cả 3 điểm trường và các phòng chức năng.
- Số phòng có lắp máy chiếu phục vụ giảng dạy: 02(phòng tin học và phòng thư viện)
- Số máy chiếu phục vụ giảng dạy: 04
- Tỷ lệ giáo viên có ứng dụng CNTT trong giảng dạy năm học 2016-2017: 90%.
       b. Trong quản lý:
- Thực hiện việc chuyển văn bản, báo cáo qua hộp thư của ngành của trường nghiêm túc, kịp thời.
- Khai thác sử dụng các phần mềm phục vụ công tác quản lý có hiệu quả như: phần mềm Phổ cập, phần mềm KĐCL, phần mềm Pmis quản lý công văn, quản lý tài sản, quản lý tài chính, hành chính, phần mềm chất lượng giáo dục, phần mềm Trường học kết nối, …
- Xây dựng trang web của trường  theo hệ thống Cổng Thông Tin của Sở GD&ĐT
- Hầu hết giáo viên của trường đã được tập huấn kỹ năng ứng dụng CNTT theo qui định.
- Tuy nhiên vẫn còn một số ít giáo viên do tuổi đời cao khả năng ứng dụng CNTT còn hạn chế, còn ngại khó trong việc ứng dụng CNTT.
III.  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018
1.     Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018
         Ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của học sinh
2.     Quán triệt các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ CNTT theo hướng dẫn của Phòng và Sở GD&ĐT.
          - Phổ biến đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về công nghệ thông tin do Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cùng các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo đến toàn bộ cán bộ, viên chức của trường.
 - Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn thể công chức, viên chức trong việc đưa CNTT khoa học kỹ thuật vào thực hiện các công tác quản lý giảng dạy, giáo dục và học tập trong nhà trường.
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo định hướng nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018 của Sở GDĐT Tỉnh Hà Tĩnh và Phòng GDĐT Hương Khê.
3.  Tăng cường đầu tự hạ tầng cơ sở, khai thác có hiệu quả các trang thiết bị CNTT  hiện có:
- Tham mưu với các cấp có thẩm quyền để hỗ trợ kinh phí đầu tư vào bổ sung trang thiết bị CNTT cho các điểm trường cũng như phòng Tin học..
- Sử dụng CNTT đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo tính sư phạm. Có sự hỗ trợ kinh phí của PHHS vơi sự đồng thuận cao và có sự phê duyệt của cấp có thẩm quyền
-  Thường xuyên bảo trì máy tính và các thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT trong các hoạt động của trường. Kịp thời sửa chữa các thiết bị hư hỏng để đưa vào sử dụng. Khai thác triệt để các thiết bị được cấp, thực hiện nghiêm túc nội qui sử dụng phòng máy và các thiết bị...
Tổ chức hướng dẫn, phổ biến cách sử dụng các phần mềm, các thiết bi mới tiện ích theo nhu cầu của  mô hình giáo dục điện tử, trường học điện tử.
          4. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học.
          - Giáo viên tăng cường công tác ứng dụng CNTT trong việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Quy định mối giáo viên thực hiện ít nhất 02 tiết/học kỳ. Giáo viên tự tìm tòi, học hỏi để sử dụng hiệu quả CNTT trong dạy và học trong lớp, ngoài lớp, ứng dụng công nghệ e-learning, thí nghiệm ảo, thí nghiệm mô phỏng, khai thác các bản đồ trực tuyến Google maps, khai thác các nguồn học liệu mở, các nguồn học liệu trực tuyến, kỹ năng khai thác Internet…tổ chức các hoạt động chuyên môn trên trường học kết nối.
          - Khuyến khích giáo viên, hướng dẫn học sinh khai thác, sử dụng CNTT phục vụ cho việc học tập, tìm tư liệu hỗ trợ như các phần mềm mã nguồn mở, e-mail, khai thác Internet, bổ sung kiến thức qua các bài giảng trực tuyến, sách điện tử …
          - Định hướng cho giáo viên, các tổ nhóm chuyên môn sử dụng các phần mềm học tập để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ giáo dục như trao đổi chuyên môn; hướng dẫn học tập, giáo dục đạo đức… cho học sinh.
          - Nhà trường phối hợp Công đoàn, Đội phát động giáo viên tích cực thiết kế bài giảng điện tử để hỗ trợ học sinh trong việc tự học. Tham gia cuộc thi do sở, ngành tổ chức.
          - Sử dụng hiệu quả trang thông tin điện tử của trường (Website) hỗ trợ học tập cho học sinh.
          5. Công tác ứng dụng CNTT trong quản lý:
          - Sử dụng tốt phần mềm quản lý nhà trường trong công tác quản lý hồ sơ học sinh xây dựng quy chế quy định cụ thể việc sử dụng, chấp hành nghiêm túc thời điểm cập nhật, công tác bảo vệ thông tin như: Sao lưu, bảo mật...
- Sử dụng e-mail công vụ trong các hoạt động thông tin, liện lạc trong toàn thể công chức viên chức của nhà trường. Thực hiện việc nhận và chuyển văn bản hộp thư của ngành nghiêm túc, kịp thời bảo đảm sự hiệu quả mối liên lạc giữa trường với các đơn vị trong công tác, giữa cán bộ giáo viên nhà trường với nhau.
          - Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của trang thông tin điện tử của trường để thông tin nội bộ, cập nhật kịp thời các thông tin phục vụ cho công tác quản lý và hoạt động chuyên môn. Cung cấp một số thông tin phục vụ phụ huynh, học sinh thông qua Website của trường như: kết quả tuyển sinh, kết quả  học tập, rèn luyện, đề thi, đáp án, các hoạt động của trường. - Tuyển chọn và tổ chức công bố công khai các thủ tục hành chính trên  trang thông tin điện tử của trường để giáo viên, học sinh và phụ huynh sử dụng. Đối với các thủ tục chung của toàn ngành thì kết nối trực tiếp vào cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT và trang web cải cách hành chính của Bộ GD&ĐT http://cchc.moet.gov.vn để đồng bộ kịp thời khi có thay đổi. Thực hiện tốt công tác công khai trong đơn vị.
          - Thực hiện phần mềm Smas để đánh giá HS và khuyến khích, hỗ trợ phụ huynh đăng ký mở sổ liên lạc điện tử để quản lý con em chặt chẽ hơn.
          - Nghiên cứu sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục.
          - Hướng dẫn cán bộ, giáo viên, học sinh khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống website của Bộ GDĐT tại các địa chỉ www.moet.gov.vnwww.edu.net.vn.
- Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn thông qua Website Trường Trực Tuyến: Mỗi tổ chủ động quản lý hoạt động chuyên môn của mình trên Website truonghocketnoi (http://truonghocketnoi.edu.vn). Lãnh đạo trường quản lý hoạt động chuyên môn của các tổ trên Website này.
          6/ Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ về CNTT trong giáo viên.
          - Phân công giáo viên tham dự đầy đủ các chương trình tập huấn do Sở GD&ĐT tổ chức sau đó tổ chức tập huấn lại cho giáo viên toàn trường.
          - Tiếp tục tập huấn, hướng dẫn giáo viên kĩ năng tổ chức hoạt động chuyên môn trên “Trường học kết nối”, xây dựng bài giảng e-learning, sử dụng phần mềm Smas, các phần mềm mã nguồn mở…
          - Nghiên cứu cách khai thác bản đồ trực tuyến Google maps, tải tư liệu trên kho video Youtube, tạo bài giảng trực tuyến, khai thác nguồn học liệu trực tuyến, sử dụng hiệu quả mạng xã hội Facebook.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
          1. Lãnh đạo trường triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của chính phủ, ngành về Công nghệ thông tin. Xây dựng kế hoạch và chỉ đao, phổ biến đến các tổ chuyên môn, giáo viên nhân viên  để triển khai thực hiện. Cùng với Công đoàn kiểm tra, đánh giá và đưa vào xét thi đua mỗi học kỳ và năm học.
          2. Các tổ trưởng chuyên môn triển khai kế hoạch CNTT đến toàn thể các thành viên trong tổ, thường xuyên, đôn đốc thực hiện theo kế hoạch.
          3, Công chức, viên chức phải tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, tự học hỏi để nâng cao trình độ, năng lực ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu công tác.
           4, Mỗi giáo viên trong mỗi học kỳ phải có ít nhất 1 bài viết gửi lên trang Web của trường  hoặc diễn đàn giáo dục Tiểu học Hà Tĩnh.
          5. Bộ phận phụ trách CNTT hỗ trợ kịp thời cho công tác giảng dạy và quản lý. Lập kế hoạch đề xuất lãnh đạo mua sắm, bổ sung trang thiết bị để phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy và học tập.
Trên đây là kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng CNTT năm học 2017 – 2018 của trường Tiểu học Hương Trạch. Nhà trường yêu cầu toàn thể CBGVNV, các tổ chuyên môn và các đoàn thể thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.
                                                            KT.HIỆU TRƯỞNG
                                                             P.HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                  Cao Tuấn Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết