Ngày 21/12/2015 trường TH Hương Trạch tổ chức cho HS thi Violim píc toán cấp trường.
Bài toán công việc chung
Tính tuổi mỗi người
Bài toán. Cho A là số tự nhiên có tổng các chữ số bằng 2014, B là số tự nhiên có tổng các chữ số bằng 2015. Hỏi tổng các chữ số của A + B có thể bằng 3456 không ? - Xuất xứ: Phát triển từ một bài toán